Решение №205 от 16.12.2015 по гр. дело №4504/4504 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 205

гр. София, 16.12. 2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

като изслуша докладваното от съдия Първанова гр.дело № 5468/2015г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 307, ал. 1 ГПК.
Образувано е по молба от 10.08.2015г. на В. Б. С. за отмяна на влязло в сила решение № 715/15.07.2015г., постановено по гр. д. № 1172/2015 г. на Бургаския окръжен съд, с което е оставена без уважение жалба на В. Б. С. против действията на ЧСИ Т. Д.,рег.№801, по изпълнително дело № 273/2010г., изразяващи се в насочване изпълнението върху ? ид. ч. от самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 07079.616.56.3.3, представляващ апартамент в [населено място], [улица], ет. 3, с площ от 212, 58 кв. м., ведно с прилежащите помещения – склад 3 от 3, 85 кв. м. и таван от 21, 49 кв. м . и 50 % ид. ч. от общите части в сградата.
Настоящият съдебен състав намира, че производството по образуваното пред ВКС дело следва да бъде спряно с оглед образуваното тълкувателно дело № 7/2014г. на ОСГТК, ВКС за приемане на тълкувателно решение вкл. и по въпроса : „Подлежат ли на отмяна по реда на глава 24 ГПК решенията на окръжния съд, постановени по жалба срещу действията на съдебния изпълнител”. Решението по последното има значение за допустимостта на производството по чл.307 ГПК.
Молителят е направил искане по реда на чл.309,ал.1 ГПК за спиране на насрочената публична продан на имота, предмет на изпълнението. Съгласно същата разпоредба подаването на молба за отмяна не спира изпълнението на решението.По искане на страната съдът може да спре изпълнението при условията на чл.282,ал.2 – 6 ГПК.По посочения ред обаче може да се спира изпълнението само на осъдителните решения. Решение № 715/2015г., постановено по гр. д. № 1172/2015 г. на Бургаския окръжен съд, с което е оставена без уважение жалба на В. С. против действията на ЧСИ по изпълнителното дело, изразяващи се в насочване изпълнението върху ? ид. ч. от процесния имот, не е осъдително.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА производството по гр. дело № 5468/2015 г. по описа на ВКС, ІІ г.о.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на В. Б. С. за спиране изпълнението по изп.д.№ 273/2010г. на ЧСИ Т. Д., рег.№801, район на действие ОС-Б..
След приключване на тълкувателно дело № 7/2014 г. на ОСГТК на ВКС, настоящото дело да се докладва за по-нататъшни процесуални действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *