Решение №236 от 26.5.2010 по гр. дело №1426/1426 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 236
 
гр. София, 26.05.2010 г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми април две хиляди и десета година в състав:
 
                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                         ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
                                                                         ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
 
при секретаря Т.Кьосева
и в присъствието на прокурора 
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев дело № 1426/2009 г.  и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл.304 ГПК.
Образувано е по молба на М. П. Т. от гр. Р. за отмяна на влязло в сила решение № 23 от 06.02.2009г. по гр.д. № 1207/2008г. на Великотърновския окръжен съд, с което е уважен иск по чл.108 ЗС за предаване владението върху недвижим имот. Молителката поддържа, че с ответника по иска са съпрузи от 1972 г. и че постановеното решение, за което е научила на 01.10.09г. при извършване на въвод във владение от съдебен изпълнител, е постановено без нейното участие, поради което иска същото да бъде отменено на основание чл.304 ГПК.
Ответницата по молбата М. Н. Й. счита същата за процесуално недопустима, а по същество за основателна, а ответникът В. Е. Т. не взема становище по нея.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о., след като прецени данните по делото и доводите на молителката, приема следното:
С посоченото решение Великотърновският окръжен съд, действайки като въззивна инстанция, е отменил решение № 276 от 06.12.05г., постановено по гр.д. № 102/05г. на Е. районен съд и вместо него е осъдил В. Е. Т. на основание чл.108 ЗС да предаде на М. Н. Й. владението върху празно дворно място с площ от около 2 000 кв.м., находящо се в с. Л., община Е. при посочени в решението граници на имота.
Прието е, че ответникът е собственик на съседен имот с къща, но през 1999г. е завладял и процесния имот, който е собственост на ищцата.
При извършения на 01.10.09г. от частен съдебен изпълнител въвод във владение, в имота се е намирала и молителката, която има сключен граждански брак с ответника от 23.04.1972г., като същата не е била конституирана като страна по делото.
Молбата за отмяна е подадена в срока по чл.305, т.5 ГПК (по делото липсват данни молителката да е узнала за постановеното решение преди извършване на въвода във владение) и съдържа точно и мотивирано изложение на основанието за отмяна, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество тя е основателна.
Съгласно чл.304 ГПК отмяна на влязлото в сила решение може да иска и лицето, спрямо което решението има сила, независимо че то не е било страна по делото (чл.216, ал.2 ГПК). Тази отмяна дава защита на третите лица срещу силата на пресъдено нещо, която се разпростира спрямо тях поради неделимостта на спорното правоотношение, участници в което са и те. Следователно легитимирани да искат отмяна са тези трети лица, които имат право на иск по делото като участници в неделимо спорно правоотношение, които ако бяха конституирани като главна страна по делото, щяха да имат качеството на необходими другари.
В разглеждания случай по време на разглеждане на делото и на постановяване на решението молителката е била в брак с ответника по ревандикационния иск и същата, ако бе конституирана като страна, е щяла да има качеството на необходим (задължителен) другар, тъй като съвместната собственост при съпружеска имуществена общност налага съвместна процесуална легитимация по искове за собственост, предявени от или срещу съпрузите. Тъй като същата не е била конституирана като страна в процеса и решението е постановено без нейно участие, предпоставките на чл.304 ГПК за отмяна на същото са налице.
С оглед изложеното решението на окръжния съд следва да бъде отменено, а делото следва да се върне на същия съд за ново разглеждане от друг състав съобразно дадените в дадените в ТР № 1/2000г., т.17 на ОСГК на ВКС разяснения.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.
 
Р Е Ш И :
 
 
О т м е н я влязлото в сила решение № 23 от 06.02.2009г. по гр.д. № 1207/2008г. на Великотърновския окръжен съд на основание чл.304 ГПК.
В р ъ щ а делото на Великотърновския окръжен съд за ново разглеждане от друг състав.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *