Решение №301 от 26.11.2012 по нак. дело №1807/1807 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 301

София,26.11.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България,Второ гражданско отделение,в съдебно заседание на двадесет и втори ноември през две хиляди и дванадесета година,в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:Пламен Стоев
ЧЛЕНОВЕ:Светлана Калинова
Зоя Атанасова

при участието на секретаря Ани Давидова
и в присъствието на прокурора
като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова
гражданско дело № 749 от 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл.303,ал.1,т.5 ГПК.
Образувано е по молбата на В. М. Т. от [населено място] за отмяна на влязлото в сила решение на Софийски районен съд, ГО,36 състав от 26.01.2010г., постановено по гр.д.№22753/2006г.,с което е прието за установено по предявения от [фирма] срещу молителката иск,че дружеството е собственик на недвижим имот-УПИ * с площ от 2647кв.м. по н.а. за собственост,а по графични данни с площ от 2750к,отразен като имот с пл.№* от кв.7 по плана на [населено място], м.”В.з.П. п.-С.н.-Б. п.”,на [улица],старо име ул.”*”,при съседи:УПИ *,УПИ *за нужди на МВР и път.
Поддържа ,че е налице основание за отмяна по смисъла на чл.303,ал.1,т.5 ГПК,като твърди,че по отношение на нея разпоредбата на чл.50 ГПК/отм./ неправилно е била приложена в съдебното заседание на 18.03.2009г. Поддържа,че не е била търсена в продължение на минимум един месец,както изисква разпоредбата на чл.50,ал.1 ГПК/отм./,не е напускала адреса /сведенията от живущите са,че излиза към 7.00 часа и се прибира след 21.00 часа,т.е. фактически пребивава на адреса и може да бъде призована/,както и че съдът не е разпоредил връчването да се извърши във времето,по което се предполага,че може да бъде намерена на адреса, нито е разпоредил връчване чрез препоръчано писмо с обратна разписка. Твърди,че е била лишена от възможност за участвува по делото и да се защити срещу предявения иск. Моли решението да бъде отменено и делото бъде върнато на друг състав на СРС.
В писмен отговор в срока по чл.306,ал.3 ГПК ответникът по молбата [фирма] изразява становище,че молбата е неоснователна по изложените в отговора съображения. Допълнителни съображения излага и в постъпилата на 20.11.2012г. писмена защита.
С определение №351/18.10.2012г. молбата е допусната до разглеждане, като е прието,че същата е подадена в срока по чл.305,т.5 ГПК и отговаря на изискванията на чл.306, ал.1 ГПК.
Върховният касационен съд,като обсъди доводите на страните във връзка с изложеното в молбата основание, и след преценка на основателността на изложените твърдения с оглед заявеното основание за отмяна,приема следното:
Отмяната на влезлите в сила съдебни актове по реда на чл.303 и сл. ГПК представлява извънреден извънинстанционен способ за контрол, който може да бъде упражнен от ВКС само в изрично предвидените от закона случаи. По смисъла на чл.303,ал.1,т.5 ГПК само нарушенията на съдопроизводствените правила по призоваването на страните или по извършването на процесуални действия в открито съдебно заседание,вкл. и по приложението на чл.50 ГПК/отм./, вследствие на които страната е била лишена от възможността да участвува в делото,могат да обусловят наличие на основание за отмяна.
В случая съдът е разпоредил В. М. Т. да бъде призована чрез публикация в неофициалния раздел на “Държавен вестник” по реда на чл.50 ГПК/отм./ без предвидените в тази разпоредба предпоставки да са били налице.
След представяне на удостоверение,издадено от Сектор “Български документи за самоличност”- [фирма],на 18.03.2009г. до В. М. Т. е изпратена призовка на посочения в удостоверението постоянен и настоящ адрес-гр.С., [улица]/ген.”В. В.”/ №70. Призовката е върната в цялост с отбелязване, че лицето е търсено на 17.02.2009г.,05.03.2009г. и 14.03.2009г., но не е намерено,като по сведение на съседи лицето излиза сутрин в 7.00 часа и се прибира след 21.00 часа.
В нарушение на съдопроизводствените правила съдът е приел,че при така извършените от длъжностното лице по призоваването действия и при наличие на подобно отбелязване върху призовката са налице предпоставките на чл.50 ГПК/отм./.
На първо място следва да се отбележи,че не се установява молителката да е била търсена на постоянния си адрес в продължение на един месец-първото посещение на длъжностното лице по призоваването е извършено на 17.02.2009г.,а последното-на 14.03.2009г. вместо на 17.03.2009г. Освен това не може да се приеме,че молителката е отсъствала от адреса по смисъла на чл.50,ал.1 ГПК/отм./. Обстоятелството,че лицето излиза от дома си в 7.00 часа сутринта и се прибира след 21.00 часа вечерта не означава,че същото не може да бъде призовано на адреса,тъй като не съществува установено в закона задължение лицата за пребивават на постоянния или настоящ адрес в точно определено врече от денонощието с цел да получават съдебни книжа по дело,за което дори не са уведомени. Никой не е длъжен да предполага,че срещу него може да бъде предявен иск,което пък ще доведе до необходимост от осигуряване на възможност за получаване на призовки и съобщения. В подобна хипотеза съдът е длъжен да осигури връчването на призовката,доколкото е установено,че лицето живее на адреса и принципно връчването е възможно. Поради това настоящият състав приема,че подадената от В. М. Т. молба за отмяна е основателна и следва да бъде уважена,като постановеното от СРС решение по гр.д.№22753/2006г. бъде отменено и делото върнато на друг състав на СРС,като новото разглеждане на делото започне от изпълнение на процедурата по връчване на препис от исковата молба.
Доводите на ответника по молбата,че в случая съдът е направил достатъчно сериозен опит да извърши призоваването,не могат да бъдат споделени,доколкото върху изпратената до В. М. Т. призовка липсва отбелязване длъжностното лице по призоваването да е посещавало адреса в часовете,в които адресатът на призовката може да бъде открит,както и да са били използвани и други способи за призоваване, предвидени в процесуалния закон.
Неоснователен е и доводът за липсата на доказателства,че молителката действително живее на адреса-данни за това обстоятелство се съдържат в извършеното от длъжностното лице по призоваването отбелязване върху призовката,а именно,че по сведения на съседи лицето определено нощува в дома си-излиза сутрин в 7.00 часа и се прибира в 21.00 часа.
По изложените по-горе съображения,Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ по реда на чл.307,ал.3 ГПК влязлото в сила решение от 26.01.2010г.,постановено от Софийски районен съд,І ГО,36 състав по гр.д.№22753/2006г. по молбата за отмяна,подадена от В. М. Т. на основание чл.303,ал.1,т.5 ГПК и
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Софийски районен съд.
Председател: Членове:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *