Решение №310 от 9.6.2009 по гр. дело №4370/4370 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 310
 
гр. София, 13.05.2009 г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на тринадесети май две хиляди и девета година в състав:
 
                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                       ЧЛЕНОВЕ:  СТОЙЧО  ПЕЙЧЕВ
                                                                       СНЕЖАНКА  НИКОЛОВА
                                                                                
при секретаря Т. Кьосева
и в присъствието на прокурора 
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев дело № 4370/08г.  и за да се произнесе взе предвид следното:
            Производството е по реда на чл.303, ал.1, т.2, предл. 7 ГПК.
Образувано е по молба на Н. Г. С. от с. Д., Великотърновска област за отмяна на влязло в сила решение № 148 от 07.04.08г. по гр.д. № 1471/07г. на Г. районен съд, с което молителката е осъдена на основание чл.240 ЗЗД за заплати на Г. П. К. сумата 700 лв., както и 78 лв. разноски. В молбата за отмяна се излага, че налице престъпно действие от страна на връчителя на призовката до нея по посоченото дело, тъй като същата не е била доведена до знанието на домашните й, които биха я уведомили за воденото срещу нея производство и същата би организирала защитата си, независимо от факта, че от 2005г. живее и работи в И. (по делото молителката е призована по реда на чл.50, ал.1 ГПК/отм./ и на същата е бил назначен представител). Иска се на основание чл.303, ал.1, т.2, предл.7 ГПК ВКС да отмени посоченото влязло в сила решение на районния съд.
Молбата за отмяна е подадена в срока по чл.305, т.2 ГПК и съдържа точно и мотивирано изложение на основанието за отмяна, поради което е процесуално допустима, но разгледана по същество тя е неоснователна.
Съгласно разпоредбата на чл.301 ал.1, т.2 ГПК заинтересованата страна може да иска отмяна на влязло в сила решение, когато по надлежния съдебен ред се установи неистинност на документ, на показанията на свидетел, на заключение на вещо лице, върху които е основано решението, или престъпно действие на страната, на нейния представител, на член от състава на съда или на връчител връзка с решаване на делото. Общото във всички посочени случаи е, че неправилността на решението се дължи на извършено престъпление, което трябва да бъде установено по надлежния ред, т.е. с влязла в сила присъда или влязло в сила решение по чл.97, ал. 4 ГПК /отм./, респ. чл.124, ал.5 ГПК, когато наказателното преследване е изключено поради някоя от посочените в чл.24 НПК причини. В разглеждания случай такива доказателства с молбата за отмяна не са представени, нито се твърди да съществуват, поради което същата се явява неоснователна.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.
 
Р Е Ш И :
 
 
О с т а в я без уважение молбата на Н. Г. С. от с. Д., Великотърновска област за отмяна на влязло в сила решение № 148 от 07.04.08г. по гр.д. № 1471/07г. на Г. районен съд на основание на чл.303, ал.1, т.2, предл.7 ГПК.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:
 
 

Оценете статията

Вашият коментар