Решение №347 от 30.7.2010 по гр. дело №1151/1151 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 347

София, 30.07.2010 г.

В И М Е Т О НА Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в съдебно заседание на шестнадесети юни, две хиляди и десета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
при секретаря З.Якимова
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията Здравка П. гр. дело № 1151/2009г.
Производството е по реда на чл.290 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на М. С. И. и М. Л. Л., [населено място], срещу въззивно решение от 12.05.2009г. по гр. дело № 1101/2006г. на Софийския градски съд.
С определение от 23.03.2010г. е допуснато касационно обжалване на въззивното решение в хипотезата на чл.280,ал.1,т.3 ГПК по въпроса длъжен ли е въззивният съд да допусне поправка на очевидна фактическа грешка при връщане на делото от ВКС за произнасяне относно наличието или не на такава, като се даде тълкуване за правомощията на въззивния съд при разглеждане на делото в производство по чл.192,ал.2 ГПК /1951г./.
В касационната жалба се излагат оплаквания за допуснати от въззивния съд нарушения на съдопроизводствените правила – основание за отмяна по чл.281,ал.1,т.3 ГПК.
Ответникът по касация О. А. Д. оспорва жалбата като неоснователна.
Ответниците по касация М. Б. Н., Й. Л. Й., Л. Л. К., П. Л. Л.,В. И. И. и Б. И. И. оспорват жалбата като неоснователна.
ВКС, състав на ІІ г.о. след проверка на заявените с жалбата касационни основания за отмяна на решението, приема следното:
С решение №1417/06.01.2009г. по гр.д.№ 6073/2007г. на ВКС, ІІ г.о. е оставено в сила решение от 29.06.2007г. по гр.д.№ 1101/2006г. на СГС. Делото е върнато на същия съд за отстраняване на допусната фактическа грешка в решението от 29.06.2007г. по гр.д.№1101/2006г. на СГС – постановяване на установителен диспозитив за правото на собственост на ищците върху процесния имот в съответствие с формираната в мотивите на съдебния акт воля на съда по този въпрос.
С обжалваното решение СГС е оставил без уважение молбата на М. Л. Л. и М. С. И. за допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решението от 29.06.2007г. по гр.д.№ 1101/2006г., обективирана в касационната жалба от 04.10.2007г.
Въззивният съд е приел, че не е налице допусната фактическа грешка в неговото решение, тъй като предявеният иск е осъдителен – с правно основание чл.108 ЗС. Уважаването му предполага установяване на три предпоставки – ищците да са собственици, ответниците да упражняват фактическа власт върху имота, фактическата власт да се упражнява без правно основание. В разглеждания случай е установена първата предпоставка, но не и втората – а именно, че вещта се владее от ответниците. При това положение молбата за допускане поправка на очевидна фактическа грешка е неоснователна.
С оглед рамките на производството по чл.290,ал.2 ГПК и рамките на касационната жалба, във връзка с релевантите за изхода на конкретния спор правни въпроси, поставени в изложението по чл.284,ал.3,т.1 ГПК, по които е допуснато и касационното обжалване с определението по чл.288,ал.1 ГПК, настоящият състав приема следното :
Производството се е развило по ГПК /1952г./. С решението на ВКС е прието, че е налице несъответствие в мотивите на въззивния съд и отразената в диспозитива воля по отношение установеното в п роцеса от ищците право на собственост. Указанията, с които е върнато делото за преценка по допускане на ОФГ не са задължителни по смисъла на чл.218з ГПК /1952г./ и не са обвързали въззивния съд в произнасянето по молбата на М. Л. Л. и М. С. И. за допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решението от 29.06.2007г. по гр.д.№ 1101/2006г., обективирана в касационната жалба от 04.10.2007г.
Очевидна фактическа грешка е налице при несъответствие между формулираната в мотивите воля на съда и изразената воля в диспозитива на неговото решение. В разглеждания случай в мотивите си въззивният съд в решението си от 29.06.2007г. по гр.д.№1101/2006г. е приел, че ищцовата страна е собственик на процесния имот на твърдяното правно основание. Преценката му в обжалваното решение, че липсва несъответствие между мотивите и диспозитива, тъй като не се е произнесъл по установителен иск за правото на собственост, е незаконосъобразна. Това е така, защото е приел уточнението в исковата молба от 15.12.2006г., съдържащо посочване на актуалните граници на имота и правното основание на иска –чл.97,ал.1 ГПК вр.чл.108 ЗС, обсъдил е основанието, на което ищецът е твърдял правото на собственост и доказателствата, които го установяват и е приел, че е налице въведеното при условията на евентуалност придобивно основание – давност. Мотивите относно правото на собственост са били и предмет на касационна проверка по гр.д.№ 6073/2007г. на ВКС, ІІ г.о.Ето защо е налице допусната очевидна фактическа грешка като несъответствие с диспозитива на въззивното решение, в който следва да се отрази установителен диспозитив за правото на собственост, съобразно приетото в мотивите му. В обобщение следва да се приеме, че обжалваното решение е неправилно като постановено при съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Това налага касирането му и постановяване на друго, с което исканата поправка бъде допусната, съгласно мотивите по-горе.
По изложените съображения и на основание чл.293 ГПК, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.
Р Е Ш И :
ОТМЕНЯ въззивно решение от 12.05.2009г. по гр. дело № 1101/2006г. на Софийския градски съд и вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в в решението от 29.06.2007г. по гр.д.№1101/2006г. на Софийския градски съд като в диспозитива на същото се чете :
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на М. Б. Н., Й. Л. Й., Л. Л. К., П. Л. Л.,В. И. И., Б. И. И. и О. А. Д., че М. С. И. и М. Л. Л. са собственици на недвижим имот : празно дворно място от 838 кв.м., представляващо парцел *, за имот №*, кв.12 по плана на С., К.-част, сега заснет с пл.№3-Г от кв.12 по плана на София, м.”Ж.к.К.” с площ от 820 кв.м. при съседи : В. Т., Ц. Л., А. П., улица, а по скица №11-00-188/23.11.2006г. към въззивното дело – УПИ *, кв.50 по плана на С., м.”ж.к.К.”, при съседи : улица, УПИ *, УПИ *, УПИ * УПИ * и УПИ *.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар