Решение №417 от 18.6.2009 по гр. дело №1292/1292 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                               Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
 
                                                          № 417
                                             
 
                                           гр. София, 18.06.2009 год.
 
                                  В     И  М  Е  Т  О     Н  А     Н  А  Р  О  Д  А
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ІІ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на десети юни две хиляди и девета година, в състав:
 
                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                            ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                                   СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
при участието на секретаря Т. Кьосева, като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 1292 по описа за 2008 год. на ІІ гражданско отделение и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по параграф 2, ал. 3 ПЗР на ГПК, във връзка с чл. 218а, ал. 1, б. “а” и сл. от ГПК /отм./.
С решението си от 15.01.2008 год. по гр. д. № 250/2007 год. въззивният Смолянски окръжен съд е оставил в сила първоинстанционното решение от 17.04.2007 год. по гр. д. № 175/2006 год. на Девинския районен съд, с което е отхвърлен предявения от С. П. Х. и С. П. Г. иск за признаване за установено по отоншение на Й. В. Й., че са собственици на имот с площ 5 кв. м., с триъгълна форма, с основа юг и с връх север, намиращ се между регулационната граница на техния имот УПИ * – 792 и този на ответника УПИ * – 791 в кв. 17 по плана на гр. Д. и имотната граница между двата имота, попадаща в урегулирания поземлен имот на ответника, съгласно показаното на геодезическа снимка от м. май 2005 год., отхвърлен е предявения от тях против ответника Й. В. Й. иск за прекратяване на неоснователните му действия, изразяващи се в събаряне на част от оградата, състояща се от дървени колове и оградна мрежа, поставена на границата между имотите на страните в южната й част чрез преместване в източна посока на два дървени кола и оградна мрежа с дължина 3 м. на разстояние 35 см. в имота на ищците, чрез заграбване на част от техния имот с площ 0.6 кв. м. в югозападната му част. Със същото решение въззивният съд е оставил в сила първоинстанционното и в частта му, с която е признато за установено между страните и по отношение на А. И. Г., че Й. В. Й. е собственик на част от горния спорен имот с площ 4.6 кв. м. и осъдил А. Г. , С. Г. и С. Х. да му предадат собствеността и владението върху него.
Въззивното решение е обжалвано в срока по чл. 218в, ал. 1 ГПК /отм./ с касационна жалба от първоначалните ищци и А. И. Г., чрез пълномощника им адвокат Б. К. Поддържат се оплаквания за неговата неправилност поради нарушение на материалния закон и необоснованост с молба за отмяната му и вместо това предявените от тях искове бъдат уважени, а насрещният иск против тях се отхвърли. Претендират и заплащане на направените съдебни разноски.
Ответникът и ищец по насрещния иск Й. В. Й., чрез пълномощника му адвокат Ат. Х. , оспорва касационната жалба в представената писмена защита. Претендира и заплащане на направените разноски.
Върховният касационен съд на РБ, състав на ІІ гражданско отделение, като обсъди заявените в касационната жалба основания във връзка с данните по делото и доводите на страните и на основание чл. 218ж ГПК /отм./, приема следното:
Спорът касае имот с площ 5 кв. м., който попада в границите на парцел **** – 791 в кв. 17 по регулационния план на града, одобрен през 1980 год., собственост на Й. В. Й., показан със зелен цвят на представената от ищците геодезическа снимка от м. май 2005 год. и обозначен в двоен щрих, с жълт цвят и неоцветена част на скицата към тройната техническа експертиза, приложена към решението на първоинстанционния съд като неразделна негова част.становено е от техническата експертиза, че тази спорна част с площ 4 кв. м. /двоен щрих в жълт цвят/ попада в площта от 24 кв. м., която по предходния регулационен план от 1965 год. се е придавала по регулацията от имота на ответника към имота на ищците, като според тях е била заета и е поставена ограда, по-късно преместена от ответника. Считат, че са собственици на тази част по силата на регулацията, поради което са искали да се признае тяхното право на собственост и се осъди ответника да преустанови неоснователните си действия по преместване на част от старата ограда.
Ответникът е поддържал, че той е собственик на спорната част, тъй като попада в очертанията на неговия УПИ по плана от 1980 год.
За да отхвърли първоначално предявените искове, въззивният съд е приел, че обхватът на правото на собственост се определя от границите на парцела, независимо дали е допусната грешка при заснемането на част от имота, за който е отреден. Спорният имот представлява част от парцела на ответника, поради което и той се легитимира като собственик на същия и съобразно правото си е предприел преместване на оградата, която неправилно се е намирала в неговия имот. Съдът се е позовал на приетите по делото заключения на техническите експертизи, установяващи местоположението на регулационната линия между парцелите на страните и съвпадането й с имотната граница по действуващия план от 1980 год., поради което и установеното от свидетелите преместване на оградата приел за ирелевантно. Намерил за неоснователен довода на първоначалните ищци за придобиване по давностно владение на спорния имот, с оглед недопустимостта на приложение на този придобивен способ относно реална част от урегулиран поземлен имот.
Изводите на въззивния съд са правилни и обосновани, поради което и въззивното решение следва да се остави в сила.
По делото са приети няколко заключения на техническа експертиза, от които е установено, че относно съседните имоти са действували два регулационни плана, последният и действуващ към момента е този от 1980 год. Според него имотната и регулационната линия между съседните имоти съвпадат, няма данни за наличие на придаваеми се места, поради което и спорната площ е показана в границите на парцела на Й. Й. Не е било спорно, че същата се владее от ищците и на място е поставена ограда, заснета в представената от ищците геодезическа снимка. Правилно въззивният съд е приел довода на ищците за придобиване по давностно владение за неоснователен, поради което и първоначалният ответник, в чийто парцел ****е намира спорния имот, се легитимира като негов собственик. Ирелевантно е регулационното положение на имотите по предходния регулационен план от 1965 год., по който регулационната линия е минавала на друго място /червен пунктир на скицата към първоинстанционното решение/, тъй като по несъмнен начин е установено нейното местоположение в сега действуващия план от 1980 год., показващ спорната площ в границите на парцела на Й. Й. , като регулацията е приложена с оглед липсата на данни за придаваеми се места по този план.
Затова същият се легитимира като собственик на включената в неговия УПИ спорна площ, която ответниците по насрещния му иск следва да му предадат.
За пълнота на изложението следва да се посочи, че значението на предходния регулационен план, установяващ различно местонахождение на имотната и регулационната граница, би имало значение за претендираното право, само ако е установено наличие на грешка в сега действуващия план относно тази граница /вкл. и относно площта от 0.6 кв. м./. По делото липсват данни за установяване на такава грешка, респ. предприета процедура по отстраняването й, поради което и този въпрос е ирелевантен за изхода на спора за собственост на спорната площ, попадаща в парцела на Й. Й. и доводите на касаторите в тази насока са неотносими.
В заключение, като е отхвърлил предявените против него искове и уважил предявеният от него насрещен иск за собственост, въззивният съд е постановил правилно решение, което следва да се остави в сила.
По изложените съображения и на основание чл. 218ж, ал. 1 ГПК /отм./, настоящият състав на ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ІІ гражданско отделение
 
Р Е Ш И :
 
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 456 от 15.01.2008 год. по гр. д. № 250/2007 год. на Смолянския окръжен съд.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.
 
2.
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *