Решение №440 от 17.6.2009 по гр. дело №3158/3158 на 5-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                    П Р О Т О К О Л – Р № 440
       гр.София, 17 юни 2009 г.
 
Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на  седемнадесети юни 2009 г., в състав:
 
                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                           ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
   СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
                                                                         
и при участието на секретаря Теодора Иванова
сложи за разглеждане гр.дело № 3158  по описа за 2008 г.,
докладвано от съдията СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
 
Производство по Параграф 2, ал.3 от ПЗР на ГПК във връзка с чл.218а и следващите от ГПК /отм./.
След спазване разпоредбите на чл.142, ал.1 ГПК и на поименното повикване, страните се представиха така в 9.38 часа.
 
Жалбоподателката С. С. К. – редовно и своевременно призована по реда чл.218д ГПК /отм./, чрез публикация в Д.в. бр.32 от 28.04.2009 г., стр.83, не се явява и не изпраща представител.
Ответникът С. Н. С. – редовно и своевременно призован по реда чл.218д ГПК /отм./, чрез публикация в Д.в. бр.32 от 28.04.2009 г., стр.83, не се явява и не изпраща представител.
ДЕЛОТО е образувано по касационна жалба на С. С. К. срещу решението на Софийски градски съд, както и по частна жалба на С. Н. С. срещу разпореждането на Софийски градски съд от 21.03.2008 година, с което е оставена без движение касационна жалба вх. №7563/13.03.2008 срещу решението на Софийски градски съд.
СЪДЪТ намира, че ход на делото не следва да се даде. Касационното производство следва да бъде прекратено, тъй като разпореждането за оставяне на касационната жалба на С. Н. С. без движение неподлежи на обжалване по частна жалба и делото следва да се върне на въззивния съд, който да изпълни процедурата по чл.218 г от ГПК /отм./, като събере дължимата държавна такса за обжалване на решението и връчи препис от жалбата на другата страна, след което делото заедно с двете касационни жалби да се изпрати на Върховен касационен съд.
СЪДЪТ
О П Р Е Д ЕЛ И:
 
ОСТАВЯ без разглеждане частната жалба на С. Н. С. срещу разпореждането на Софийски градски съд от 21.03.2008 година.
ПРЕКРАТЯВА производство по гражданско дело №3158 на Върховен касационен съд, Второ гражданско отделение.
ВРЪЩА делото на Софийски градски съд за администриране касационната жалба на С. Н. С. по реда на чл. 218 г ГПК /отм./.
След изпълнение на процедурата по чл. 218 г ГПК/отм./, делото да се изпрати отново на Върховен касационен съд за произнасяне по касационните жалби.
 
Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 9.42 часа.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
 
ЧЛЕНОВЕ:
 
 
 
СЕКРЕТАР:
 
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *