Решение №463 от 1.10.2009 по гр. дело №1962/1962 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 463
 
гр. София, 01.10..2009 г.
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на шестнадесети септември две хиляди и девета година в състав:
 
                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                           ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛАНА КАЛИНОВА
                                                                         СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
                                                                                
при секретаря Т.Кьосева
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев дело № 1962/08 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по реда на чл.231, ал.1, б.”а” ГПК/отм./, вр. с § 2, ал.12 ГПК.
Образувано е по молба на К. Д. Д. от гр. С. за отмяна на влезлите в сила решения № 1* от 13.01.2003г. и № 615 от 27.05.04г., постановени по гр.д. № 123/02г. на Сливенския районен съд, по допускане и извършване на съдебна делба на недвижим имот. Молителката поддържа, че са налице нови обстоятелства и нови писмени доказателства, които ако бяха известни на съда при решаване на спора по същество, биха довели до други фактически и правни изводи. Иска се ВКС да отмени по реда на чл.231, ал.1, б.”а” ГПК/отм./ посочените решения.
Ответникът по молбата А. И. М. не взема становище по нея.
С влязлото в сила решение от 13.01.2003г. е допусната съдебна делба при равни квоти между К. Д. Д. и А. И. М. (бивши съпрузи) на имот № 1* с площ от 8 000 кв.м., находящ се в землището на с. Б., Сливенска област, м. “С”, заедно с построения в него промишлен цех с площ 1 440 кв.м., а с решението от 27.05.2004г. имотът е изнесен на публична продан.
Молбата за отмяна е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.
Съгласно разпоредбата на чл.232, ал.1 ГПК/отм./ молбата за отмяна може да се подаде в 3-месечен срок от узнаване на обстоятелството, което служи за основание за отмяна на решението, а в случаите по чл.231, б. “е” и “ж” – от деня, в който страната или нейният представител са узнали за решението, но във всички случаи молбата не може да се подаде по късно от изтичане на една година от възникване на основанието за отмяна, а ако то предхожда решението, чиято отмяна се иска, началният момент на срока е влизане на решението в сила. В разглеждания случай решенията, чиято отмяна се иска, са влезли в сила съответно на 21.03.03г и на 02.09.04г., а молбата за отмяна, основаваща се на станало известно на молителката през м.01.2007 г. ново обстоятелство, е подадена едва на 07.12.2007г., т.е. след изтичането на тримесечния преклузивен срок по чл.232, ал.1 ГПК/отм./, поради което същата се явява просрочена и следва да бъде оставена без разглеждане.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
О с т а в я без разглеждане молбата на К. Д. Д. от гр. С. за отмяна на влезлите в сила решения № 1* от 13.01.2003г. и № 615 от 27.05.04г., постановени по гр.д. № 123/02г. на Сливенския районен съд, на основание чл.231, ал.1, б.”а” ГПК/отм./ като недопустима.
О п р е д е л е н и е т о може да се обжалва с частна жалба друг тричленен състав на гражданската колегия на ВКС в 7-дневен срок от съобщението до молителката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *