Решение №522 от 26.10.2009 по гр. дело №1894/1894 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                             Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
 
                                                           №.522
 
                              гр. София,26.10..2009 год.
 
                     В     И  М  Е  Т  О     Н  А     Н  А  Р  О  Д  А
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ІІ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на седми октомври две хиляди и девета година, в състав:
 
                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                                ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                        СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
при участието на секретаря Т. Кьосева, като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 1894 по описа за 2008 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по параграф 2, ал. 3 ПЗР на ГПК, във връзка с чл. 218а, ал. 1, б. “а” и сл. ГПК /отм./.
С решението от 31.01.2007 год. по гр. д. № 787/2007 год. Пазарджишкият окръжен съд, като въззивна инстанция, е отменил първоинстанционното решение само в частта му относно квотите, при които е допусната съдебната делба между страните на имот, представляващ урегулиран поземлен имот VІІІ – 1183, 1444 в кв. 21 по плана на гр. Б., като ги е определил, както следва: 228/429 ид. ч. за Я. И. Ц. и Н. А. Ц. , и по 100.5/429 ид. ч. за Е. С. А. и Г. С. В. В останалата му част, с която е допусната делба на жилищната сграда, построена в горния имот с пл. № 1* при равни дялове между съделителите Е. С. А. и Г. С. В. , първоинстанционното решение е оставено в сила от въззивният съд.
Решението е обжалвано от Г. С. Т. , чрез пълномощника й адвокат Г. В. , с касационна жалба, подадена в срока по чл. 218в, ал. 1 ГПК /отм./. Същата поддържа становище за неправилността му поради нарушение на материалния закон и необоснованост на изводите на съда, с искане за отмяната му и вместо това се постанови друго, с което искът за делба се отхвърли или делото се върне за ново разглеждане от друг въззивен състав. Претендира заплащане на направените по делото разноски.
Ищцата Е. С. А., чрез пълномощника й адв. Ил. Л. , оспорва жалбата и иска въззивното решение да се остави в сила, с присъждане на направените деловодни разноски.
Съделителите Я. и Н. Ц. не са взели становище по подадената жалба.
Върховният касационен съд на РБ, състав на ІІ гражданско отделение, като обсъди заявените в касационната жалба оплаквания във връзка с данните по делото и на основание чл. 218ж ГПК /отм./, приема следното:
За да допусне съдебна делба на процесния УПИ * въззивният съд, въз основа на цялостна преценка на събраните доказателства, е приел, че същият е образуван от два отделни имота, единият от които с пл. № 1* заедно с построената в него жилищна сгтрада, е собственост на наследодателя на ищцата и ответницата, сега касатор – С. П. Т. , починал на 24.03.2000 год., а другият с пл. № 1* е собственост на ответниците Ц. С. е бил съсредоточен до легитимацията на ищцата като наследник на С. Т. , което оплакване се поддържа и в касационната жалба на касаторката.
Направеният от въззивния съд извод, че ищцата Е. С. А. е наследник по закон на С. Т. , като негова дъщеря, е правилен и обоснован, а оплакванията на касаторката са неоснователни. Събраните по делото доказателства за наличие на образувано и приключило с решение за уважаване на предявен иск за бащинство – срочните книги на П. окръжен съд от 1970 год., 1971 год. и 1972 год. установяват по несъмнен начин това обстоятелство, поради което и непредставянето на самото съдебно решение поради архивиране на делото не може да обоснове обратен от направения от съда извод. Представени са и официални документи – акт за раждане на ищцата, удостоверение за наследници на С. П. Т. , материалната доказателствена сила на които не е оборена от допуснатата техническа грешка в бележката към акта за раждане в регистъра на населението с посочването на съда, постановил решението за уважаване иска за бащинство – Софийски градски съд, вместо П. окръжен съд. Това обстоятелство е установено по несъмнен начин от представените срочни книги, водени в окръжния съд, поради което и правилно въззивният съд е заключил, че ищцата, като законен наследник на С. П. Т. , е активно легитимирана да иска съдебна делба на останалия в наследство недвижим имот. В делбеното производство е недопустимо да се решава спор относно произход, като обуславящо делбата преюдициално правоотношение, а събраният доказателствен материал, правилно преценен от въззивния съд, обосновава извода за легитимацията на ищцата като участник в имуществената общност, състояща се от останалия в наследство от С. Т. имот. Като е допуснал съдебна делба между наследниците на същия, при установените по закон равни дялове по отношение на останалия в наследство имот и ликвидирал съсобствеността и с третите лица, собственици на другия имот, включен в УПИ *, въззивният съд не е нарушил материалния закон, както неоснователно се поддържа от касаторката, поради което и въззивното решение следва да се остави в сила.
С оглед изхода на спора касаторката следва да заплати на Е. А. направените в настоящето производство съдебни разноски в размер на 100 лв.
По изложените съображения настоящият състав на ВКС, ІІ гражданско отделение
 
Р Е Ш И :
 
ОСТАВЯ В СИЛА решението с № 73 от 31.01.2007 год. по гр. д. № 787/2007 год. на ПАЗАРДЖИШКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД.
ОСЪЖДА Г. С. Т. /Василева/ да заплати на Е. С. А. направените в касационното поризводство разноски в размер на 100 лв. /сто лева/.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *