Решение №618 от 8.12.2009 по гр. дело №5190/5190 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 618
 
гр. София, 08.12.2009 г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на единадесети ноември две хиляди и девета година в състав:
 
                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                        ЧЛЕНОВЕ:  СТОЙЧО  ПЕЙЧЕВ
                                                                       СНЕЖАНКА  НИКОЛОВА
                                                                                 
при секретаря Т. Кьосева
и в присъствието на прокурора 
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев дело № 5190/08г.  и за да се произнесе взе предвид следното:
            Производството е по реда на чл.303, ал.1, т.5 ГПК.
Образувано е по молба на М. Г. М. от гр. С. за отмяна на влязло в сила решение от 11.01.08г. по гр.д. № 1217/06г. на Софийския окръжен съд. В молбата за отмяна се излага, че ответникът по иска “А”Е. , гр. С. и третото лице помагач ОСЗГ – гр. Е. са представлявани ненадлежно, тъй като юрисконсултът на ответника по това време е бил в отпуск по болест, а този на третото помагач не е бил член на общинската с. или на МЗХ. Иска се ВКС да отмени влязлото в сила решение на основание чл.303, ал.1, т.5 ГПК.
С посоченото решение въззивният съд е отменил решение № 3 от 25.07.03г. по гр.д. № 270/02г. на Е. районен съд и вместо него е отхвърлил като неоснователен предявения от М. Г. М. против “А”Е. иск по чл.97, ал.1 ГПК/отм./ за признаване за установено, че ищцата е собственик на имот № 0* представляващ ливада с площ от 8,729 дка, находяща се в землището на с. Е., Софийска област, м.”Н”, като е осъдил ищцата да заплати на ответника 485 лв. разноски.
Молбата за отмяна е подадена в срока по чл.305, т.5 ГПК и е процесуално допустима, но разгледана по същество тя е неоснователна.
Съгласно разпоредбата на чл.303, ал.1, т.5 ГПК заинтересованата страна може да иска отмяна на влязло в сила решение, когато тя, вследствие нарушаване на съответните правила, е била лишена от възможност да участва в делото или не е била надлежно представлявана, или когато не е могла да се яви лично или чрез повереник поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее. В разглеждания случай нито едно от посочените три основания за отмяна не е налице, тъй като молителката е била редовно призована за насрочените пред въззивния съд съдебни заседания, на които се е явявала лично и със своя редовно упълномощен адвокат. Обстоятелството дали другите страни по делото са били надлежно представлявани е правно ирелевантно за основателността на подадената молба за отмяна, тъй като молителката не може да предявява пред съда от свое име чужди права – чл.26, ал.2 ГПК.
Ето защо подадената молба за отмяна на влязлото в сила решение следва да бъде оставена без уважение.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.
 
Р Е Ш И :
 
 
О с т а в я без уважение молбата на М. Г. М. от гр. С. за отмяна на влязло в сила решение от 11.01.08г. по гр.д. № 1217/06г. на Софийския окръжен съд на основание чл.303, ал.1, т.5 ГПК като неоснователна.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:
 
 
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар