Решение №7 от 8.2.2012 по гр. дело №510/510 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 7
София, 08.02 .2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на 18.01.2012 две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

при участието на секретаря ТОДОРКА КЬОСЕВА
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело №510/2011 година

Производството е по член 290 от ГПК.
Образувано е по касационна жалба,подадена от М. А. К.-Г. от [населено място] против решение от 13.11.2010г. на Софийски градски съд,ІІІ”Г” състав,постановено по гр.д.№1367/2008г. по описа на същия съд,с което се отменя решение от 29.11.2007г. по гр.д.№7099/2006г. по описа на Софийски районен съд,31 с-в и вместо него е постановено:осъжда М. А. К.-Г. и Г. И. Г. да предадат на П. Ж. А. С.,Е. А. С.,Ан М. Р. и К. К. В. С. владението на апартамент,находящ се в зона Б-5-1,блок 3,етаж ХІІ,ап.43,състоящ се от една стая,дневна ,кухня и сервизни помещения,застроен на 68,89кв.м при описани граници,заедно с таван №39 и 0,979 ид.части от общите части на сградата и от правато на строеж върху него,отменя нотариален акт за собственост връху недвижим имот,придобит по давностно владение №4,том ІІ,дело №51/1997г. съставен от нотариус В.Г.-ІVнотариус при Софийска нотариална служба съм СГС,и са присъдени разноски по делото.
С определение №920 от 18.10.2011г. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на въззивното решение по процесуални въпроси,във връзка със задължението на съда да обсъди всички доказателства по делото,както и всички доводи и възражения на страните,поради наличие на предпоставкине по член 280 ал.1 т.1 от ГПК.
В касационната жалба,касаторите навеждат оплаквания за допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила,които се изразяват в необсъждане от въззивния съд на всички доказателства по делото и доводите на страните,а именно възражението им,че договора за продажба на процесния недвижим имот е нищожен,поради противоречие с императивни разпоредби,предвидени в З.,НДИ,НРПЖ, както и необсъждане на свидетелски показания.Излагат се аргументи,същото така,че въззивният съд е постановил решението си в нарушение на материалния закон и че същото е необосновано.
Ответниците по касационната жалба П. Ж. А. С.,Е. А. С.,Ан М. Р. и К. К. В. С.,молят жалбата като неоснователна да бъде оставена без уважение.
Върховният касационен съд,като обсъди доводите на страните и като извърши проверка на обжалваното решение по реда на член 290 ал.1 от ГПК и член 293 от ГПК приема следното:
С решаващите си мотиви,въззивният съд е констатирал,че с договор за продажба от 02.06.1981г. В. С. К.-наследодател на ответниците,починал 1988г.,е закупил процесния апратамент,за който ответниците,които не са наследници на В. К., М. К. е дъщеря на А. К.-брат на наследодателя на ищците,са декларирали имота като свой и са се снабдили с констативен нотариален акт за имота по давностно владение №4/1997г.Съдът е приел,че дори снабдяването с нотариален акт за собственост на недвижим имот,придобит по давностно владение да представлява действие,с което е изразена промяната на намерението да превърне държането на имота в собственост,ответникът носи тежестта да докаже пълно и главно,че е довел промяната на намерението си до знанието на ищците,като им е връчил препис от акта или ги е уведомил за него и ги е запознал със съдържанието,което не се установява по делото.В резултат на това е стигнал до извода,че ищците са собственици на имота на основание наследство,ответниците владеят имота и според техните права не е доказано възражението,че е преобразувано държането на апартамента във владение и че е придобита чрез давностно владение собствеността,като са пренебрегнати правата на ищците.
По въпроса,по който е допуснато касационно обжалване:
Касационното обжалване е допуснато по процесуалноправния въпрос за обсъждане и преценка на доказателствата,доводите и възраженията на страните,съгласно член 188 ал.1 от ГПК/отм/,свързани,както с преценка на всички събрани по делото доказателства за осъществявано давностно владение от страна на ответниците,във връзка с направеното от тях възражение,така и с липсата изобщо на обсъждане и преценка на доказателствата по делото от страна на въззивния съд относно оспорването на собствеността на наследодателя на ищците спрямо процесния имот и твърдението за нищожност на договора за покупко-продажба от 02.06.1981г.
Производството по делото е образувано по искова молба с вх.№10562/09.05.2006г. и се е развило по реда на ГПК/отм/.Съгласно утвърдената постоянна практика на ВКС,въззивният съд,като решаваща по същество инстанция,следва да направи самостоятелна преценка на целия събран по делото пред него и пред първата инстанция, фактически и доказателствен материал и да достигне до своите правни изводи по съществото на спора,както е възприето в т.19 на Тълкувателно решение №1/04.01.2001г. по т.гр.д.№1/2000г. на ОСГК на ВКС.Разпоредбата на член 188, ал1 от ГПК/отм/ изисква цялостна преценка на събраните по делото доказателства и всички доводи и възражения на страните,като въззивният съд с оглед горепосоченото следва задължително да разгледа и всички наведени от страните възражения, като защитно средство по повдигнатия спор в установените за нея правомощия при действието на член 196 и сл.от ГПК/отм/ във връзка с изискванията за постановяване на законосъобразен съдебен акт,както е възприето и със задължителната практика на ВКС-решение №374/22.11.2010г. по гр.д.№219/2010г. по описа на ВКС,ІІГО и решение №679/13.01.2009г. по гр.д.№1496/2008г. по описа на ВКС,ІІго,постановено по реда на член 290 от ГПК.
Видно от приложеното на лист 39 от първоинстанционното производство,становище депозирано на 04.10.2004г. по делото от ответницата М. К.-Г.,във връзка със заявените претенции от ищците,се оспорва собствеността на наследодателя на последните В. С. К.,като се твъди,че представеният догово за покупко-продажба с дата 02.06.1981г. е нищожен поради нарушаване на действащи към този момент нормативни актове-Закона за собствеността на гражданите,Наредбата за разпределяне и продажба на жилища и Наредбата за държавните имоти.Наред с това,в съдебно заседание пред първата инстанция,проведено на 19.03.2007г./лист 57 от делото/,ответницата М. К.,чрез своя процесуален представител,е заявила,че освен направеното оспорване с горното становище, е придобила собствеността спрямо процесния имот по давностно владение.Във връзка с указанията на първоинстанционния съд,дадени в това съдебно заседание,същата е депозирала допълнително становище по дело на 26.03.2007г./лист 62/,във връзка с възражението й за придобиване по давност на процесния имот и посочване на доказателства в подкрепа на това твърдение.
При постановяване на решението си,първоинстанционният съд,който е отхвърлил предявените искове,като се е позовал на изтекла в полза на ответниците придобивна давност,годна да ги легитимира като собственици на процесния имот,поради което не е разгледал и не се е произнасял по другите възражения на ответницата,нито е обсъждал доказателствата в тази връзка.
Видно от мотивите на въззивното решение,съдът е обсъдил само и единствено възражението на ответниците за придобиване на собствеността на процесния имот по давност,като е намерил същото за недоказано.Твърденията и доводите,както и посочените и събрани по делото доказателства,във връзка с оспорването от страна на ответницата М. К. правото на собственост на наследодателя на ищците, с позоваването й за нищожност на договора за покупко-продажба на процесния имот,изобщо не са обсъждани и преценявани от въззивния съд.След като въззивната инстанция не е изложила съображения в тази насока,нито е направена преценка на събраните по делото доказателства,във връзка с тези изложени от ответницата доводи,е налице съществено нарушение на процесуалното правило на член 188,ал.1 от ГПК/отм/,поради което въззивното решение следва да бъде отменено ,като неправилно и делото се върне за ново разглеждане за произнасяне по поддържаното от ответницата възражение,с оглед преценка на доводите й и събраните в тази насока доказателства.

Водим от горното, състав на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение от 13.11.2010г. на Софийски градски съд,ІІ”г”състав,постановено по гр.д.№1367/2008г. по описа на съда и ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав на съда.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *