Решение №102 от 43685 по тър. дело №2053/2053 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е

№102

Гр. София, 08.08.2019 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в публично съдебно заседание на пети юни през две хиляди и деветнадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

при участието на секретаря Силвиана Шишкова
като изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова
т.д. № 2053/2018 год., за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по реда на чл.290 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Ж. С. Т. от [населено място], чрез процесуален пълномощник, против решение № 207 от 10.07.2017 г. по в.т.д.№ 235/2017 г. по описа на Пловдивския апелативен съд, с което е потвърдено решение № 32 от 08.02.2017 г. по т.д.№ 370/2015 г. по описа на Старозагорския окръжен съд в частта за отхвърляне на предявения от касатора евентуален иск против АВГАНДИРА – АГРО ООД [населено място], общ. Опан, област Стара Загора с правно основание чл.74 ал.1 ТЗ за отмяна на решенията на извънредно общо събрание на съдружниците на ответното дружество, обективирани в протокол и учредителен акт от 29.12.2015 г., като противоречащи на повелителните норми на закона и дружествения договор.
Касаторът поддържа, че обжалваното решение е незаконосъобразно, като оспорва правилността на решаващите изводи на въззивния съд, че съдружник, подал писмено предизвестие за напускане на дружеството, не може да оттегли предизвестието в рамките на тримесечния срок по чл.125 ал.2 ТЗ. По подробно изложени съображения в посочения смисъл моли решението да бъде отменено като неправилно и искът да бъде уважен.
Ответникът в касационното производство АВГАНДИРА – АГРО ООД, чрез процесуален пълномощник, оспорва основателността на жалбата по съображения, подробно изложени в своевременно депозираните по делото писмен отговор и писмена защита. Счита изводите на въззивния съд за правилни и законосъобразни и моли решението да бъде оставено в сила. Претендира разноски.
С определение № 481/12.07.2018 г. по настоящото дело касационно обжалване на въззивното решение в посочената част е допуснато по материалноправния въпрос – Дали предизвестието по чл.125 ал.2 ТЗ може да се оттегля преди изтичане на неговия срок, при условията чл.280 ал.1 т.1 ГПК, предвид постановеното в хода на производството по чл.288 ГПК решение № 7/14.03.2018 г. по т.д.№ 926/2017 г. на ВКС, ТК, I т.о.
За да се произнесе съобразно правомощията си по чл.290 ГПК, настоящият състав на Върховния касационен съд, Търговска колегия, второ отделение прецени следното:
По спорния по делото въпрос, дали волеизявлението на съдружника по смисъла на чл.125 ал.2 ТЗ е оттегляемо и до кой момент, съставът на въззивния съд е приел, че предвиденият в посочената норма тримесечен срок не е свързан с упражняване потестативното право на съдружника да прекрати членственото си правоотношение, а единствено с отлагане действието на така предизвестеното прекратяване на участието му в дружеството. Целта е през този период от време да бъдат извършени необходимите, произтичащи от напускането на съдружника, структурни, организационни, имуществени и други промени, касаещи бъдещото функциониране на дружеството. Съдът е посочил, че срокът по чл.125 ал.2 ТЗ цели да обезпечи изпълнението на тези процедури, след като правото на напускане е вече упражнено с обвързваща сила спрямо съдружника и дружеството, поради което и волеизявлението по чл.125 ал.2 ТЗ изобщо не подлежи на оттегляне. Изложени са и евентуални съображения, че волеизявлението за напускане има характер на едностранна сделка, поради което спрямо него са приложими правилата на чл.13 и чл.14 ЗЗД, вр. чл.44 ЗЗД. Съгласно чл.13 ал.2 ЗЗД, ако предложението за сключване на договор бъде оттеглено, то няма действие, когато съобщението за оттеглянето му пристигне преди или най-късно едновременно с предложението. В случая, първо, предизвестието е прието с нарочно решение на другия съдружник и управител, а второ – оттеглянето е направено след повече от два месеца от самото предизвестие и приемането му. При тези решаващи мотиви е формиран извод за неоснователност на предявения евентуален иск, предмет на касационното производство.
І. По правния въпрос, обусловил достъпа до касация.
В решение № 7/14.03.2018 г. по т.д.№ 926/2017 г. на ВКС, ТК, I т.о. отговорът на правния въпрос, по който е било допуснато касационното обжалване, е, че предизвестието по чл.125, ал.2 ТЗ за прекратяване на участието в дружество с ограничена отговорност може да бъде оттеглено от подалия го съдружник, ако оттеглянето е направено преди изтичане на срока на предизвестието.
Настоящият съдебен състав споделя изцяло така даденото разрешение на правния въпрос, както и мотивите към него, като не възприема доводите на ответника по касация, че същото е инцидентно и не съответства на целта и смисъла на закона. В тази връзка дава подкрепата си на съображенията на състава на ВКС, според които дружественият договор е многостранна сделка и общите правила на ЗЗД относно договорите не намират пряко приложение към нея. За разлика от изменението на договорите по взаимно съгласие, изменението на дружествения договор става по решение на общото събрание на съдружниците, поради което чл.20а ал.2 ЗЗД не се прилага. Същото важи и при приемане на нов съдружник, който следва да приеме условията на договора с едностранно волеизявление съгласно чл.122 ТЗ. Ако волеизявлението за прекратяване на участието се разгледа като едностранна сделка, доколкото с него се прекратяват, както и се поражда необходимост да се изменят права и задължения, за оттеглянето на това волеизявление правилото на чл.13 ал.2 ЗЗД не се прилага. Обвързващата сила и неоттегляемост на предложението за сключване на договор до приемането му е с оглед на особеностите на двустранните сделки, чрез които се създава правна връзка между лицата вследствие на постигането на съгласие за поемане на насрещни права и задължения. По силата на чл.44 ЗЗД за едностранните волеизявления правилата за договорите намират съответно приложение, доколкото са съвместими с техните особености. За едностранното волеизявление за прекратяване на участието на съдружник в ООД законодателят не е предвидил неоттегляемост на волеизявлението, нито такава може да се изведе от правилата на договорите по ЗЗД предвид фактическия състав, от който се поражда изменението на правата и задълженията на съдружниците. По същите съображения не намира приложение и нормата на чл.326 ал.4 КТ, според която предизвестието за прекратяване трудов договор може да се оттегли, ако работникът или служителят съобщи за това преди или едновременно с получаването му, а до изтичане на срока – със съгласието на работодателя.
В посоченото съдебно решение е представена и практиката на ВКС по отменения ГПК, също в изложения по-горе смисъл. Според нея, с оттеглянето на предизвестието за прекратяване напускащият съдружник изявява воля да продължи участието си в дружеството; освен това в срока на предизвестието могат да настъпят и други основания за прекратяване на това участие, включително с прехвърляне на дяловете му от капитала на дружеството, като в този случай по същество е налице изменение на волята на съдружника прекратяването да настъпи по реда на чл.125 ал.2 ТЗ, поради което подаденото предизвестие по реда на чл.125 ал.2 ТЗ безспорно следва да се окачестви като оттегляемо.
ІІ. По основателността на касационната жалба:
С оглед отговора на правния въпрос, изцяло обусловил крайния резултат по спора, обжалваното въззивно решение се преценява като неправилно и подлежи на отмяна. Тъй като не се налага повтарянето или извършването на нови съдопроизводствени действия, спорът следва да се разреши по същество от касационната инстанция.
Атакуваните по реда на чл.74 ТЗ решения са незаконосъобразни – противоречат на закона и на дружествения договор и следва да бъдат отменени. От една страна, същите са взети еднолично от съдружника З. З., без участието на съдружника Ж. Т. /с равно дялово участие в капитала, чието членствено правоотношение не е било прекратено по реда на чл.125 ал.2 ГПК към 29.12.2015 г./, а от друга, в нарушение на императивните разпоредби на ТЗ и дружествения договор решенията не са взети на редовно свикано и проведено общо събрание на съдружниците. Поради неправилната преценка, че участието на Т. в дружеството е преустановено с изтичане на срока на предизвестието, което е било оттеглено на 17.12.2015 г., тя не е била надлежно поканена за събранието по правилата на чл.11 ал.4 от дружествения договор, както и същото е проведено при липса на изискуемия кворум по чл.12 ал.1 от договора, а решенията са взети без нужното мнозинство по чл.11 ал.6 и чл.12 ал.2 от договора. При така установеното от фактическа и правна страна, предявеният иск по чл.74 ал.1 ТЗ е основателен и следва да бъде уважен.
По изложените съображения, съставът на Върховния касационен съд, Търговска колегия, второ отделение

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение № 207 от 10.07.2017 г. по в.т.д.№ 235/2017 г. по описа на Пловдивския апелативен съд, с което е потвърдено решение № 32 от 08.02.2017 г. по т.д.№ 370/2015 г. по описа на Старозагорския окръжен съд в частта за отхвърляне на предявения от Ж. С. Т. против АВГАНДИРА – АГРО ООД [населено място], общ. Опан, обл. Стара Загора иск с правно основание чл.74 ал.1 ТЗ за отмяна на решенията на извънредно общо събрание на съдружниците на ответното дружество, обективирани в протокол и учредителен акт от 29.12.2015 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ на основание чл.74 ТЗ решенията, взети на извънредно общо събрание на съдружниците на АВГАНДИРА – АГРО ООД, обективирани в протокол и учредителен акт от 29.12.2015 г., както следва: за констатиране на прекратяване на членството на Ж. С. Т., извършване на промени в капитала на дружеството, уреждане на имуществените последици по чл.125 ал.3 ТЗ, приемане на учредителен акт на дружеството, освобождаване на Ж. С. Т. от длъжността управител и промяна в наименованието на дружеството на АВГАНДИРА – АГРО ЕООД.
Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *