Решение №133 от 43305 по тър. дело №351/351 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 133
гр. София,24.07.2018 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публично заседание на четвърти юни през две хиляди и осемнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

При секретаря Силвиана Шишкова като изслуша докладваното от съдия Николова т. д. №351 по описа за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.307 ал.2 от ГПК.
Образувано е по молба на „КНМ Груп“ ЕООД за отмяна на определение №3601/19.10.2015г. по гр.д. №2279/2015г. на Варненския окръжен съд, с което е обезсилено решение № 1810/17.04.2015г. по гр.д. №9931/2014г. на Варненския районен съд и е прекратено производството по делото на основание чл.233 от ГПК поради заявен от управителя на „КНМ Груп“ ЕООД К. Д. отказ от иска.
Молителят поддържа основанието за отмяна по чл.303, ал.1, т.1 от ГПК с оглед наличието на ново писмено доказателство за ненадлежно представителство на дружеството при извършения отказ от иска – влязлото в сила на 28.09.2017г. решение №764/26.10.2016г. по т.д.№ 762/2015г. на Варненския окръжен съд, с което е признато, че вписването в Търговския регистър на управителя К. Д. представлява вписване на несъществуващо обстоятелство. При условията на евентуалност е заявено искане за отмяна по чл.303 ал.1 т.3 от ГПК, тъй като определението за прекратяване на производството по делото е основано на съдебен акт – вписването в Търговския регистър на управителя на дружеството К. Д., който следва да се счита за отменен с влязлото в сила решение №764/26.10.2016г. по т.д. №762/2015г. на Варненския окръжен съд. Молбата за отмяна на евентуално въведеното основание по чл.303, ал.1, т.2, пр.4 от ГПК е оттеглена и производството по делото е прекратено в тази част. Претендира разноските по делото.
Ответникът „Енерго – Про Продажби“ АД оспорва молбата за отмяна, като възразява, че не е налице ново обстоятелство по смисъла на чл.303, ал.1 т.1 от ГПК, както и се позовава на действието на вписването спрямо третите добросъвестни лица. Въвежда и възражение, че определението за прекратяване на производството по делото би било недопустимо при ненадлежно представителство, а не неправилно, поради което не подлежи на отмяна по реда на чл.303 и сл. от ГПК. Претендира направените разноски за производството.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, І отделение намира следното:
Молбата за отмяна е допустима, като подадена от надлежна страна срещу съдебен акт – определение за прекратяване на производството по делото на основание чл.233 от ГПК, който съгласно т.6 на Тълкувателно решение № 7/2014г. от 31.07.2017г. на ОСГТК на ВКС подлежи на отмяна по реда на чл.307 от ГПК. С оглед на заявените основания за отмяна молбата е депозирана в сроковете по чл.305, ал.1, т.1 и т.3 от ГПК, считано от датата на влизане в сила (28.09.2017г.) на решение № 764/26.10.2016г. по т.д. №762/2015г. на Варненския окръжен съд.
По фактите, които са от значение за основателността на молбата за отмяна, страните не спорят. С определението, чиято отмяна се иска, е прекратено производството по делото на основание чл.233 от ГПК и е обезсилено първоинстанционното решение. Искът с правно основание по чл.55, пр.1 от ЗЗД за връщане на платена без основание цена на електрическа енергия е предявен от „КНМ Груп“ ЕООД чрез управителя П. Н. К., а отказът от иска е заявен на 19.05.2015г. от управителя на „КНМ Груп“ ЕООД К. Д.. Съгласно извлечението от Търговския регистър, представено с молбата, съдържаща направения отказ от иска, към този момент последното вписване по партидата на „КНМ Груп“ ЕООД е от 15.05.2015г. и според същото съдружници в дружеството са К. Д. и П. Н. К., а управител е К. Д.. С влязло в сила на 28.08.2017г. решение №764/25.10.2016г. по т.д. №62/2015г. на Варненския окръжен съд е прието за установено, че вписаните обстоятелства в Търговския регистър под №201505151134446 по партидата на „КНМ Груп“ ЕООД, включително приемането като нов съдружник на К. Д., вписването на К. Д., като управител и заличаването на П. Н. К., като управител, са несъществуващи обстоятелства. В мотивите на решението са изложени съображения, че вписването на промените в Търговския регистър е направено в хипотезата на липсващо (невзето) решение на орган на дружеството, тъй като представените при вписването документи (протокол от Общо събрание на съдружниците на 08.05.2015г., протокол – решение на едноличния собственик на капитала дружествен договор и договор за възлагане на управлението) не носят подписа на П. Н. К..
По въведеното основание за отмяна по чл.303 ал.1 т.1 от ГПК.
Влезлите в сила решения подлежат на отмяна на посоченото в процесуалната разпоредба основание, когато се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да бъдат известни при решаването му или с които страната не е могла да се снабди своевременно. Относими към изложените в молбата за отмяна твърдения са разясненията, дадени в т.3 на ППВС № 2/29.09.1977г. по гр.д.№ 2/77г. и ТР №138/01.12.1967г. по гр.д. №106/1967г. на ОСГК на ВС. Отмяна по реда на чл.231 б.”а” от ГПК /отм./ – сега по чл.303 ал.1 т.1 от ГПК, следва да се допусне в хипотеза на обстоятелства, които са съществували по време на гледане на делото, но не са били известни на страната и при полагане на дължимата грижа и които могат да бъдат установени с писмен документ, издаден преди или след постановяване на решението, но удостоверяващ факти, настъпили преди неговото издаване и преди постановяване на решението, както и когато обстоятелството е било известно на страната, но тя не би могла да го установи и след влизане в сила на решението в друго производство това обстоятелство е установено по надлежния ред.
В случая твърдяното обстоятелство – ненадлежно представителство на дружеството при извършения отказ от иска не е новонастъпило след влизане в сила на определението за прекратяване на производството по делото. Несъществуващо обстоятелство при липсващо (невзето) решение на орган на дружеството, което е вписано в Търговския регистър, няма действие по отношение на членовете на дружеството съгласно разясненията в т.3 на Тълкувателно решение № 1/06.12.2002г. по тълк.д. №1/2002г. на ОСГК на ВКС. Липсата на надлежно учредена представителна власт на органния представител на дружеството (ищец в исковото производство) е съществувала по време на висящността на делото, но не е могла да бъде установена предвид изрично регламентирания исков ред за установяване на недействителност на вписванията в Търговския регистър съгласно чл.604 от ГПК и чл.29 от ЗТРРЮЛНЦ. В този смисъл дали конкретното обстоятелство е твърдяно в исковото производство и дали е било или е следвало да е било известно на страната е без значение за основателността на молбата за отмяна.
Регламентацията на основанието за отмяна по чл.303 ал.1 т.1 от ГПК предвижда обстоятелството да е от съществено значение за делото, което предполага в случай на неправилно решение това обстоятелство да е относимо към решаването на спора по същество, а не към представителството на страната. По молба за отмяна на определение за прекратяване на производството по делото поради заявен отказ от иска обстоятелствата, които са от значение за правилността на съдебния акт са изцяло относими към действителността на волеизявлението по чл.233 от ГПК. Отказът от иска преклудира възможността да бъде предявен отново иск за същото вземане на същото основание, поради което определението за прекратяване на делото след достигнало до съда волеизявление на ищеца има правни последици, аналогични на влязло в сила съдебно решение относно формираната сила на пресъдено нещо. Лишаването на страната от възможност да участва в делото или ненадлежното представителство са основания за отмяна по чл.303 ал.1 т.5 от ГПК поради нарушаване на правото на защита, когато се дължат на порочни процесуални действия на съда и конкретните обстоятелства и факти не са относими към решаването на спора по предявения иск. Пороците на волеизявлението по чл.233 от ГПК, произтичащи от ненадлежно представителство на страната, не само накърняват защитата в процеса, но и са от съществено значение за постановения съдебния акт за прекратяване на делото. В този смисъл ненадлежното представителство при заявен отказ от иска е основание за отмяна по чл.303, ал.1, т.1 от ГПК на неправилното определение за прекратяване на производството по делото.
Възражението на ответника по молбата, че определението за прекратяване на делото е евентуално недопустимо и като такова не подлежи на отмяна е неоснователно. Съдебният акт е постановен при съобразяване на вписаното към този момент обстоятелство в Търговския регистър и поради действието на вписването на овластяването на управителя съгласно чл.141, ал.6 от ТЗ не са налице порочни процесуални действия на съда или на страните, които да обуславят недопустимост на определението за прекратяване на производството по делото. Неправилността произтича от постановяване на определение на съда на основание волеизявление на лицето, легитимирало се като представител, което обстоятелство и към този момент е било несъществуващо спрямо членовете на дружеството.
По изложените съображения съставът на І търговско отделение на ВКС приема, че в хипотеза на заявен отказ от иска, когато волеизявлението по чл.233 от ГПК е направено от вписания в Търговския регистър органен представител на дружеството и впоследствие това вписване е признато за несъществуващо обстоятелство по иск по чл.29 от ЗТРРЮЛНЦ, ненадлежното представителство на дружеството представлява ново обстоятелство по смисъла на чл.303 ал.1 т.1 от ГПК и е основание за отмяна на неправилното определение на съда за прекратяване на производство по делото по молба на дружеството, спрямо членовете на което вписването на несъществуващото обстоятелство не е имало действие.
Молителят е доказал съществуването на ново обстоятелство съгласно чл.303 ал.1 т.1 от ГПК и е представил доказателства за това обстоятелство, с които се е снабдил след постановяване на определението за прекратяване на производството по делото, предвид регламентирания специален процесуален ред за установяване на вписано в Търговския регистър, но несъществуващо спрямо него обстоятелство. Молбата е основателна и следва да се уважи, като се отмени определението на ВОС за прекратяване на производството и делото да се върне за продължаване на процесуалните действия по разглеждане на въззивната жалба.
Предвид основателността на молбата на предпочитаното основание за отмяна по чл.303 ал.1 т.1 от ГПК не следва да се разглежда евентуално заявеното основание по чл.303 ал.1 т.3 от ГПК.
При разглеждане на делото с оглед на изхода от спора съдът следва да се произнесе и по разноските за настоящото производство – т.4 на ТР №6/2012г. от 06.11.2013г. на ОСГТК на ВКС.
Мотивиран от горното, Върховният касационен съд
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ влязлото в сила определение №3601/19.10.2015г. по гр.д. №2279/2015г. на Варненския окръжен съд, на основание чл.303 ал.1 т.1 от ГПК по молба на „КНМ Груп“ ЕООД.
ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за продължаване на процесуалните действия по разглеждане на въззивната жалба.
Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.