Решение №137 от 41306 по гр. дело №825/825 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 137

С. 01.02.2013г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 29 януари две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г. дело № 987/2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” [населено място], приподписана от гл. юрисконсулт Г. Б., срещу въззивното решение на Софийски градски съд, ІV-В отд., от 09.05.2012г. по гр.д. № 17224/2011г., в частта, с която са уважени предявените от Б. Г. Ч. против ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” искове по чл. 344, ал. 1, т. 1 и 2 КТ. В частта, с която е уважен искът по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ въззивното решение не е обжалвано.
Ответницата по касация Б. Г. Ч. от [населено място] в представения писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
В. съд на първо място е обсъдил доводите на ответника за недопустимост на производството. Приел е, че искът не е недопустим, тъй като към момента на предявяването му ищцата не е била уведомена за издадената от работодателя заповед № 433/05.05.2010г. за отмяна на уволнението, поради което тази заповед не е произвела действието, предвидено в чл. 344, ал. 2 КТ. Трудовото правоотношение е било прекратено на 25.05.2010г. поради съкращаване на щата. Относно законността на уволнението е приел, че в новото щатно разписание от 25.05.2010г. фигурират 9 щатни бройки за длъжността „изпълнител” в хотел „О.”, поради което и при соченото основание за уволнение работодателят следва да извърши подбор между еднаквите или сходни като трудови функции длъжности. По делото не са ангажирани доказателства работодателят да е извършил подбор във връзка със съкращаването на щата, в който подбор да е участвала трудовата функция на ищцата, поради което уволнението е незаконно. Неоснователни са възраженията на ответника, че са съкратени всички щатни бройки за длъжността „изпълнител-камериер”, доколкото в новото щатно разписание са запазени щатни бройки с наименованието „изпълнител” и същия код по Н. както по предходното щатно разписание. Съдът не е обсъдил представените по делото длъжностни характеристики.
В изложението на основанията по чл. 280, ал. 1 ГПК касаторът ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК поради противоречие на практиката на ВКС по материалноправния въпрос „необходимо ли е да се изследват трудовите функции по длъжностните характеристики на отделните длъжности, за да се прецени задължителен ли е подборът, или следва да се изхожда само от наименованието на длъжността” и по процесуалноправния въпрос „допустимо ли е производството по искове по чл. 344, ал. 1, т. 1 и 2 КТ при извършена по почин на работодателя отмяна на уволнението, преди прекратяването на трудовото правоотношение да е станало факт в обективната действителност”. Прилага съдебна практика.
ВКС намира, че материалноправният въпрос е от значение за решаването на делото и същевременно е разрешен в противоречие с приложеното решение № 246/2011г. по г.д. № 1152/2010г. ІІІ г.о. ВКС, с което е прието, че преценката за идентичността на длъжностите, с оглед наличието на задължение за подбор по чл. 329, ал. 1 КТ, е винаги конкретна и се прави от съда на базата на същностните характеристики на отделните видове работа, т.е. тя е в зависимост от характера и естеството на длъжностните задължения и не зависи от близостта или съвпадението на наименованието по щата.
По изложените съображения следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение. П. въпрос касае допустимостта на въззивното решение и по него съдът ще се произнесе преди проверката за правилността му.
На жалбоподателя ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” следва да се укаже да внесе държавна такса в размер на 50 лв. за разглеждане на касационната жалба, на основание чл. 18, ал. 2, т. 2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд, ІV-В отд., от 09.05.2012г. по гр.д. № 17224/2011г. в частта, с която са уважени предявените от Б. Г. Ч. против ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” искове по чл. 344, ал. 1, т. 1 и 2 КТ.
Указва на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” [населено място] в едноседмичен срок от съобщението да представи доказателства за платена държавна такса по сметка на ВКС в размер на 50 лв. като в съобщението се впише, че при неизпълнение на указанието касационната жалба ще бъде върната.
След представяне на вносна бележка за платена държавна такса делото да се докладва на председателя на ІІІ г. о. на ВКС за насрочване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

.

Оценете статията

Вашият коментар