Решение №213 от 42171 по гр. дело №3130/3130 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 213

С. 16.06.2015г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закрито заседание на шестнадесети юни през две хиляди и петнадесета година в състав :

П. : ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретаря
като изслуша докладваното от съдия П. гр.д.№ 3130 по описа за 2015г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :
Производството е с правно основание чл.307 ал.1 от ГПК.
Образувано е въз основа на подадената от [фирма] [населено място], област В., представлявано от управителя Я. и от [фирма] [населено място], молба за отмяна с вх.№ 1961 от 9.04.15г. на влязлото в сила решение № 94 от 17.04.2014г. по гр.д. № 858/13г. на Козлодуйски районен съд, с което е признато за установено на основание чл.124 ал.1 от ГПК в отношенията между Община [населено място], представлявана от кмета Т. и ответника [фирма] [населено място], че не съществува вписаното обстоятелство – удължаване на срока на правото на строеж на 12 години от 5.05.2011г. съгласно допълнително споразумение от 5.05.2011г. към договор за учредяване на право на строеж, поради нищожност на същото на основание чл.26 ал.1 от ЗЗД.
Първият молител [фирма] [населено място] е обосновал подадената молба за отмяна с основанието по чл.303 ал.1 т.5 от ГПК, като твърди, че е бил лишен от възможност за участие по делото, тъй като в нарушение на установените правила не е бил призоваван лично, а чрез секретаря на Община [населено място].
Вторият молител се позовава на основанието за отмяна по чл.304 от ГПК, като твърди, че тъй като договора за учредяване на право на строеж е сключен с [фирма] [населено място], решението го засяга и е следвало да бъде конституиран като страна по делото.
Молителите представят писмени документи / на листи от 11 до 33/, които искат да бъдат приети като доказателства.
Срещу подадената молба за отмяна е постъпил писмен отговор, по смисъла на чл.306 ал.3 от ГПК от Община [населено място], чрез процесуалния представител адвокат П., с което се оспорват нейната допустимост и основателност. Твърди, че подадената от [фирма] молба е просрочена, защото е подадена на 9.04.2015г., а решението, чиято отмяна се иска е вписано на 26.06.2014г. и търговецът следва да следят делата си с грижата на добрия търговец. Отделно счита молбата и за неоснователна, тъй като в конкретния случай след като на регистрирания адрес на управление на дружеството / [населено място] [улица]/ не е бил открит негов представител, правилно съдът е приложил разпоредбата на чл.50 ал.2 от ГПК.
Счита молбата на [фирма] [населено място] за неоснователна, като твърди, че [фирма] [населено място] е правоприемник на [фирма] [населено място], с който е сключен договора за учредяване на право на строеж, предмет на решението, чиято отмяна се иска / [фирма] [населено място] е съвсем различно дружество, нямащо нищо общо с конкретния спор/.
От своя страна представя като доказателство справка по лице за [фирма] за периода 1.01.1992г. – 28.05.2015г., издадена от Службата по вписванията /листи 42 и 43/.
При тези факти, настоящият състав на Върховен касационен съд, намира, че делото следва да се докладва за насрочване, а по допустимостта и основателността на подадената молба за отмяна, съдът би могъл да се произнесе едва след като приеме като доказателства всички документи, представени от страните и след като им предостави възможност да изрази своето становище.
Мотивиран от изложеното, Върховен касационен съд,състав на Трето гражданско отделение
О П Р Е Д И Л И :

ДЕЛОТО да се докладва за насрочване.
ПРЕПИС от определението да се връчи на страните.

П. :

ЧЛЕНОВЕ : 1.

2.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
fertte salla test uni