Решение №382 от 43417 по гр. дело №854/854 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 382
гр. София, 13.11.2018 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на дванадесети ноември през две хиляди и осемнадесета година в състав:
Председател: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ
Членове: АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ
ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

изслуша ч.гр. д. № 4144/18г., докладвано от с. Ал.Цонев и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.3 ГПК и е образувано по частна касационна жалба на М. Д. Д. срещу определение № 417/18.07.2018г. на Кюстендилски окръжен съд, с което е потвърдено определение от 18.04.2018г. на КРС за прекратяване на производството по делото на основание чл. 238, ал.2 ГПК.
Съобразявайки последователното процесуално поведение на М. Д., с което по други дела е изразено съмнение в безпристрастността на съдия Симеон Чаначев, настоящия състав намира, че следва да отстрани от разглеждане на делото съдия Симеон Чаначев на основание чл. 22, ал.1, т.6 ГПК.
По тези съображения Върховният касационен съд, състав на гражданска колегия, трето отделение

ОПРЕДЕЛИ:

ОТВЕЖДА съдия Симеон Чаначев от участие в разглеждане на ч.гр.д. 4144/2018г. по описа на ВКС, ІІІ ГО.
Делото да се докладва за определяне на член на състава.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар