Решение №404 от 43437 по нак. дело №836/836 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 404
София, 03.12.2018 година

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесети осми ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Камелия Ефремова
т. дело № 1701/2018 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на В. Л. И. от [населено място] срещу решение № 2202 от 30.10.2017 г. по в. гр. д. № 2875/2017 г. на Софийски апелативен съд.
Ответникът – ЗД „Евроинс“ АД, [населено място] – не заявява становище по касационната жалба.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, като прецени данните по делото във връзка с допустимостта на касационната жалба, приема следното:
Касационната жалба е просрочена.
От приложената по в. гр. д. № 2875/2017 г. /лист 62/ молба вх. № 18063 от 31.10.2017 г. се установява, че на посочената дата, т. е. непосредствено след постановяване на въззивното решение, процесуалният пълномощник на ищцата В. Л. И. – адвокат Я. С. – е поискал да бъде издаден изпълнителен лист за присъденото на доверителката му обезщетение за неимуществени вреди.
С разпореждане от 01.11.2017 г. съдията-докладчик е уважил молбата, като е постановил да бъде издаден изпълнителен лист в полза на ищцата В. Л. И. за присъдената й с въззивното решение сума в размер на 96 000 лв., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането 03.01.2015 г. до окончателното плащане. За така постановеното разпореждане пълномощникът на ищцата се е уведомил на 06.11.2017 г., видно от направеното от него изричното отбелязване и положен подпис върху акта.
В изпълнение на разпореждането от 01.11.2017 г., на 02.11.2017 г. е издаден изпълнителен лист. Същият е получен от адвокат С. на датата 06.11.2017 г. – факт, удостоверен лично от него върху съдебното решение.
С оглед посочените данни, настоящият състав приема, че ищцата В. Л. И. е надлежно уведомена и запозната с постановеното въззивно решение чрез своя пълномощник още на датата 31.10.2017 г. при подаване на молбата за издаване на изпълнителен лист за присъдената с това решение сума, респ. на 06.11.2017 г. при получаване на изпълнителния лист за същата. Поради това, едномесечният срок по чл. 283 ГПК за обжалването на този акт пред ВКС е изтекъл на 30.11.2017 г. или най-късно на 06.12.2017 г. (ако за дата на узнаване се счете датата на получаване на изпълнителния лист). И тъй като касационната жалба е подадена едва на 29.12.2017 г., същата се явява просрочена и като такава е процесуално недопустима.

Така мотивиран, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, на основание чл. 283 ГПК
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на В. Л. И. от [населено място] срещу решение № 2202 от 30.10.2017 г. по в. гр. д. № 2875/2017 г. на Софийски апелативен съд.
ПРЕКРАТЯВА производството по т. д. № 1701/2018 г. по описа на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред друг състав на Търговска колегия на Върховен касационен съд в едноседмичен срок от връчване на препис на страните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest