Решение №7 от 43844 по нак. дело №960/960 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 7
София, 14.01.2020 година

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и седми декември две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Камелия Ефремова т. д. № 2921/2019 г.

Производството е по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК.
Образувано е по молба на Г. Г. К. от [населено място] за отмяна на влязло в сила решение № 28 от 30.01.2018 г. по в. т. д. № 274/2017 г. на Варненски апелативен съд, потвърждаващо постановеното от Варненски окръжен съд решение № 1 от 03.01.2017 г. по т. д. № 240/2016 г., с което е отхвърлен предявеният от настоящия молител срещу „Т.” О., [населено място] и „ТЛК България” О., [населено място] иск с правно основание чл. 135, ал. 1 ЗЗД.
Искането за отмяна е обосновано с твърдението на молителя, че изходът на делото, приключило с атакуваното решение, е обусловен от разрешението на въпроса дали е допустим иск по чл. 135 ЗЗД срещу действията на трето задължено лице. С оглед обстоятелството, че даденото от въззивния съд разрешение на този въпрос е в противоречие с приетото впоследствие Тълкувателно решение № 2/2017 г. от 09.07.2019 г. на ОСГТК на ВКС, което молителят счита за приложимо и за действията на всяко трето задължено лице, а не само за действията на поръчителя, същият поддържа, че са налице предпоставките на чл. 303, ал. 1, т. 1, пр. 1 ГПК за отмяна на влязлото в сила решение.
Ответниците по молбата – „Т.” О. (в ликвидация), [населено място] и „ТЛК България” О., [населено място] – оспорват същата като недопустима, респ. като неоснователна, по съображения, изложени в писмени отговори съответно от 02.12.2019 г. и от 12.11.2019 г.
Върховен касационен съд, състав на Търговска колегия, Второ отделение, като прецени данните по делото и доводите на страните, с оглед релевираното основание за отмяна на влязлото в сила решение, приема следното:
Молбата за отмяна е подадена от надлежна страна и в предвидения в чл. 305, ал. 1, т. 1 ГПК преклузивен 3-месечен срок.
Същата обаче е недопустима.
Съгласно т. 1 от Тълкувателно решение № 7/2014 г. на ОСГТК на ВКС, последващо тълкувателно решение, с което е дадено задължително тълкуване на приложим по делото закон в смисъл, различен от възприетия в решението, не е основание за отмяна на влязло в сила решение. Следователно, доколкото искането за отмяна на процесното въззивно решение е аргументирано с основание, каквото не е предвидено в Гражданския процесуален кодекс (чл. 303, ал. 1 и чл. 304, ал. 1 ГПК) и с оглед обстоятелството, че молбата не съдържа конкретни и надлежни твърдения за наличие на някое от предвидените в тези норми основания, същата следва да бъде оставена без разглеждане (т. 10 от цитираното тълкувателно решение).

Мотивиран от изложените съображения, Върховен касационен съд, състав на Търговската колегия, Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Г. Г. К. от [населено място] за отмяна на влязло в сила решение № 28 от 30.01.2018 г. по в. т. д. № 274/2017 г. на Варненски апелативен съд.

Определението може да се обжалва пред друг тричленен състав на Търговска колегия на Върховен касационен съд в едноседмичен срок от съобщението до страните за постановяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Определение №394 от 8.7.2009 по ч.пр. дело №370/370 на 4-то гр. отделение, Търговска колегия на ВКС

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  № 394  София, 08.07. 2009г.  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на осми юли две хиляди и девета година в състав:                                    

Прочети »

Определение №87 от 40333 по ч.пр. дело №477/477 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

                                              О П Р Е Д Е Л Е Н И Е                                           № 87                          София, 04.06 . 2010 година     Върховният  касационен съд, Четвърто  гражданско отделение в

Прочети »
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest