fbpx

Търсене...

третирането за целите на ЗДДС на дейностите по предоставяне на услуги по хранене и нощувки в……

Законова рамка ЗДДС, чл.6, aл. 2 До ……………………….Относно: третирането за целите на ЗДДС на дейностите по предоставяне на услуги по хранене и нощувки в……Уважаеми г-н …….,По повод на поставения въпрос, изложен в писмено запитване с горепосочения номер, постъпило в ЦУ на НАП (вх. № ……………….), Ви уведомявам за следното:Дейностите по хранене и нощувки на обучаващите се в …………. попадат в обхвата на доставките с услуги, които са с място на изпълнение на територията на страната […]

третирането за данъчни цели на счетоводните разходи за пътуване и престой на собственика и управител на ЕООД, извършени във връзка с дейността на дружеството /командировъчни разходи/.

Законова рамка ЗКПО, чл.33, aл. 2,ЗДДФЛ, т. 26, параграф 1,ЗКПО, чл.10,ЗДДФЛ, т. 28, параграф 1,ЗДДФЛ, т. 29, параграф 1,ЗДДФЛ, чл.13, aл. 1, т. 23,ЗДДФЛ, т. 30, параграф 1,ЗКПО, чл.33, aл. 1 2_295/17.02.2012 г.ЗКПО – чл.10;ЗКПО – чл.33, ал.1;ЗКПО – чл.33, ал.2;ЗДДФЛ – чл.13, ал.1, т.23;ЗДДФЛ, ДР – §1, т.26, 28, 29 и 30.Вие сте едноличен собственик на предприятието и сте вписан като управител в учредителния акт на дружеството. Осигурявате се като самоосигуряващо се лице по […]

Третиране според данъчното и осигурително законодателство на получени суми във връзка с командироване за участие в Полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан

Законова рамка ЗДДФЛ, чл.75,ЗДДФЛ, чл.12, aл. 1,ЗДДФЛ, чл.24, aл. 2, т. 5 Изх. № 24-39-56Дата:14.06.2016 год.ЗДДФЛ, чл. 12, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 2, т. 5;ЗДДФЛ, чл. 75.ОТНОСНО: Третиране според данъчното и осигурително законодателство на получени суми във връзка с командироване за участие в Полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите от дирекция ОДОП …., заведено с вх. № 24-39-56 от […]

третиране по чл.39, т.7 от ЗДДС на доставки

Законова рамка ЗДДС, чл.125, aл. 1,ЗДДС, чл.39, т. 7 ОТНОСНО: третиране по чл.39, т.7 от ЗДДС на доставкиВ Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 08-00-1/ 05.02.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Във връзка с участие в обществена поръчка е създадено Обединение „БЧК-П….и Х….“. Дружеството е учредено с договор съгласно нормативните разпоредби на ЗЗД на 25.08.2017г., вписано е в Регистър БУЛСТАТ. Договорът е сключен между Сдружение с нестопанска […]

третиране по реда на ЗДДС на сделка- отстъпено право на строеж

Законова рамка ЗДДС, чл.130,ЗДДС, чл.45 ОТНОСНО: третиране по реда на ЗДДС на сделка- отстъпено право на строеж Във връзка с поставен въпрос във Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ Обжалване и управление на изпълнението ”- гр. ……….. с вх. № ……….. е изложена следната фактическа обстановка:ЕТ е собственик на УПИ. ЕТ отстъпва правото на строеж на строителна фирма срещу обезщетение. Строителството на обекта е започнало. Физическото лице е собственик и на ЕООД и желае да […]

третиране по ЗДДС, ЗДДФЛ и ЗКПО при право на строеж и продажба на апартаменти

Законова рамка ЗДДС, чл.26, aл. 7,ЗДДС, чл.130,ЗДДФЛ, чл.73,ЗДДФЛ, чл.11 ОТНОСНО: третиране по ЗДДС, ЗДДФЛ и ЗКПО при право на строеж и продажба на апартаментиВ Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-46/ 22.02.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството ще се занимава със строителство на жилищни сгради и е регистрирано по ЗДДС. Първоначално ще работи като инвеститор, т.е. ще наема различни фирми за построяване на жилищна сграда – за […]

третиране по ЗДДС на хотелиерски услуги

Законова рамка ЗДДС, чл.66, aл. 1, т. 1,ЗСч, чл.11, aл. 1,ЗСч, чл.16, aл. 1,ЗКПО, чл.18,ЗДДС, чл.66, aл. 2 ОТНОСНО: третиране по ЗДДС на хотелиерски услугиВ Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ……. 30.01.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Фирмата е наела хотел-ресторант за извършване на дейност хотелиерство и ресторантьорство. При осъществяване на дейността ще се предоставя услуга „ол инклузив“. Услугата ще се състои от обявяване на обща цена […]

Третиране по ЗДДС на такси, дължими по Закона за енергията от възобновяеми източници;

Законова рамка ЗДДС, чл.26 ОТНОСНО: Третиране по ЗДДС на такси, дължими по Закона за енергията от възобновяеми източници;Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването Ви, представляваното от Вас юридическо лице е производител на електроенергия от възобновяеми източници. В тази връзка, посочвате, че в ДВ, бр. 65 от 06.08.2014 година е публикувано Решение № 13 от 31 юли 2014 година по Конституционно дело № 1 от 2014 година на Конституционния съд, с което са обявени за противоконституционни […]

третиране по ЗДДС на неустойки по договор

Законова рамка ППЗДДС, чл.84,ЗДДС, чл.26, aл. 2 Относно: третиране по ЗДДС на неустойки по договор Въввръзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция « ОУИ »- с вх. № …. от 28.01.2011г. е изложена слаедната фактическа обсановка:Дружество извършва авторемонтни и сервизни услуги на граждани и фирми. Клиенти на същотото не заплащат навреме дължимите суми за извършените им услуги, от което горното лице търпи вреди. За обезщетяването на тези вреди дружеството възнамерява да предприеме политика, която ще […]

Третиране по ЗДДС на дългосрочно отдаване под наем на превозно средство

Законова рамка ЗДДС, чл.23, aл. 4,ЗДДС, чл.23, aл. 5 ОТНОСНО: Третиране по ЗДДС на дългосрочно отдаване под наем на превозно средствоВ Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № …/ 06.07.2016 г., препратено по компетентност от Дирекция ДОМ при ЦУ на НАП София, относно данъчно третиране на доставката по дългосрочно отдаване под наем на превозно средство на физическо лице от Лихтенщайн.Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество предоставя дългосрочно под наем […]

Следваща страница » « Предишна страница