Следва ли ……… да издава фактури в случаите, когато при заплащане на цената за справките, чрез банки на територията на страната, лицата не посочват данни за издаване на фактурите?

Следва ли ……… да издава фактури в случаите, когато при заплащане на цената за справките, чрез банки на територията на страната, лицата не посочват данни за издаване на фактурите?

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ 1000 София, бул. “Княз Дондуков” № 52 Телефон: (02) 98591 Факс: (02) 9870827 Изх. № 92-00-807#1 Дата 05.10.2012 г. ЗДДС, чл. 3, ал. 1; ЗДДС, чл. 3, ал. 2; ЗДДС, чл. 12, ал. 1; ЗДДС, чл. 21, ал. 1; ЗДДС, чл. 21, ал. 2; ЗДДС, чл. 26; ЗДДС, чл. 113. Относно: прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при издаване на справки за образувани изпълнителни дела от…

Read More

Държавно обществено осигуряване на лице, работещо по договор, сключен на основание чл. 114 от КТ

Държавно обществено осигуряване на лице, работещо по договор, сключен на основание чл. 114 от КТ

3_3190/19.10.2012 г. КСО, чл. 4, ал. 2 Относно: държавно обществено осигуряване на лице, работещо по договор, сключен на основание чл. 114 от Кодекса на труда (КТ) Съгласно изложеното в запитването служител на Община ………….. работи по основен трудов договор, сключен на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ. В същото време лицето работи при друг работодател при условията на чл. 114 от КТ. Във връзка с участието на Община ……….. в проект, финансиран…

Read More

Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на чуждестранно юридическо лице без място на стопанска дейност в страната

Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на чуждестранно юридическо лице без място на стопанска дейност в страната

3_ 3395/08.11.2012 г. ЗКПО, чл. 12, ал. 5, т. 1 ЗКПО, чл. 195, ал. 1 и ал. 2 ЗКПО, чл.201, ал. 4 ЗКПО, § 1, т. 7 и т. 9 от ДР ЗКПО, чл. 202, ал. 2, т. 1 ЗКПО, чл. 13 ОТНОСНО: прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на чуждестранно юридическо лице без място на стопанска дейност в страната В запитването не е изложена конкретна фактическа обстановка, поради което в…

Read More

Необходимо ли е да попълва данъчна декларация през 2013 г. за получената от принудително отчужден имот?

Необходимо ли е да попълва данъчна декларация през 2013 г. за получената от принудително отчужден имот?

ЗДДФЛ – чл. 13, ал. 1, т. 12 ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДФЛ на обезщетение при отчуждаване на имот В отговор на направеното от Вас запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” …. от 30.10.2012 год., Ви уведомяваме за следното: В запитването излагате следната фактическа обстановка: през месец февруари 2012 г. сте получили обезщетение, за принудително отчуждаването на Ваш имот за изграждането на обект „ХХ”. Обезщетението е определено с постановено Решение на Върховен административен съд на Република…

Read More

Задължително осигуряване на руски гражданин, който пребивава продължително в Република България и работи без трудово правоотношение с възложител от ЕС

Задължително осигуряване на руски гражданин, който пребивава продължително в Република България и работи без трудово правоотношение с възложител от ЕС

София, бул. “Княз Дондуков” № 52 Телефон: (02) 98591 Факс: (02) 9870827 Изх. № М-24-31-88 Дата: 12.10.2012 год. КСО, чл. 4, ал. 3, т. 5; КСО, чл. 4, ал. 3, т. 6; ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 6; Регламент № 883/2004, чл. 11; Договор между Република България и Руската федерация за социална сигурност, чл. 6, ал. 1. Относно: Задължително осигуряване на руски гражданин, който пребивава продължително в Република България и работи без трудово правоотношение…

Read More

Осигуряване на съдружници в търговски дружества 2

2_878/ 01.06.2012 г. КСО – чл.4, ал.3, т.2 НООСЛ – чл.2, ал.3 ОТНОСНО : Осигуряване на съдружници в търговски дружества Според изложеното от 2006 г. сте съдружник и управител на две дружества с ограничена отговорност. До момента се осигурявате като самоосигуряващо се лице и в двете дружества, като общият осигурителен доход не надхвърля 2000 лв. Във връзка с изложеното поставяте въпроса: имате ли право да се осигурявате като самоосигуряващо се лице в двете дружества ?…

Read More

Следва на задълженото лице да му бъдат възстановени здравни осигуровки за периода 2000 г. – 05.2011 г., внесени на основание чл.40, ал.1,т. 2 от ЗЗ?

2_1273/06.08.2012 г. ДОПК – чл.112; чл.113; чл.128, ал.1; чл.129, ал.3; КСО – чл.4, ал.3, т.2; чл.4, ал.4; чл.4, ал.6; чл.6, ал.7; ЗЗО – чл.40, ал.1, т.2; чл.40, ал.1, т.4; чл.40, ал.1, т.6; С Разпореждане № …………… на районно управление „Социално осигуряване” – Пенсионен отдел, на физическото лице е отпусната лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване за периода от 07.07.2010 г. до 01.10.2014 г. …………… е собственик на предприятие на едноличен търговец и обща регистрация…

Read More

Преустановяване внасянето на осигурителни вноски от лице по чл.4, ал.3, т.2 от КСО

3 _ 3223/23.10.2012 г. КСО чл.94, ал.2 КСО чл.4, ал.6 ЗЗО чл.40, ал.1, т.2 Относно: преустановяване внасянето на осигурителни вноски от лице по чл.4, ал.3, т.2 от КСО, на което е отпусната пенсия Според изложеното в запитването, лицето е регистриран едноличен търговец и се осигурява като самоосигуряващо се лице. Предстои му пенсиониране през месец ноември 2012 година. В тази връзка се поставя въпроса от коя дата може да упражни правото си да прекрати осигуряването си?…

Read More

Здравноосигурителни вноски за периодите на незаконно уволнение

2_1432/ 27.09.2012 г. КСО-чл.9, ал.3, т.2 ЗЗО–чл.40,ал.5 ОТНОСНО : здравноосигурителни вноски за периодите на незаконно уволнение Според изложеното в запитването, през м.декември 2011 г. сте възстановена на работа със съдебно решение след незаконно уволнение през 2009 г. За периода от м.март до м.ноември 2011 г. не сте здравно осигурена. Във връзка с изложеното поставяте въпроса: длъжен ли е работодателя да поеме задължението за здравно осигуряване за периода, през който не сте осигурена и на какво…

Read More

Осигуряване на лице, което извършва дейност на две различни основания по чл. 4 от КСО – като изпълнител по договор за управление и контрол на търговско дружество и като самоосигуряващо се лице в качеството му на негов собственик

КСО – чл. 4, ал. 1, т. 7 и ал. 3, т. 2, чл. 6, ал. 3 и ал. 10; ДОПК – чл. 10, ал. 4 и чл. 17, ал. 1, т. 2 и 5, б. „б” и „в” ОТНОСНО: Осигуряване на лице, което извършва дейност на две различни основания по чл. 4 от КСО – като изпълнител по договор за управление и контрол на търговско дружество и като самоосигуряващо се лице в качеството му…

Read More
1 2 3 38